Сайт Өрлеу

Внедрение трехъязычного образования в рамках обновления содержания среднего образования: состояние и перспективы

Внедрение трехъязычного образования в рамках обновления содержания среднего образования: состояние и перспективы

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА КӨПТІЛДІЛІКТІҢ ТИІМДІЛІГІ

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ – КӨПТІЛДІ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ

ЗАМАНАУИ  ҚҰЗІРЕТТІ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ҮШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДІҢ РӨЛІ

ҮШТІЛДІЛІК  БІЛІМ БЕРУ:  МАҢЫЗЫ МЕН ӨЗЕКТІЛІГІ

«ТІЛІМ МЕНІҢ — МАҚТАНЫШЫМ» МӘНЕРЛЕП ОҚУ САЙЫСЫ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИТИВЫ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА

«КӨПТІЛДІЛІКТІ МЕҢГЕРУ» МЕКТЕПІШІЛІК ЖОБАНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

THE REALIZATION OF THE PROJECT «TRINITY OF LANGUAGES»

ПРОБЛЕМЫ ТРЁХЪЯЗЫЧИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INTRODUCTION OF TRILINGUAL EDUCATION IN THE FRAMEWORK OF UPDATING THE CONTENT OF SECONDARY EDUCATION: THE STATE AND PROSPECTS

КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДІҢ БОЛАШАҒЫ

ТРЁХЯЗЫЧИЕ В ПОЛИЯЗЫЧИИ

ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ: ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКИ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ

МЕДИЦИНА МАМАНДЫҒЫНА ҮШТІЛДІКТІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ

ТРЁХЪЯЗЫЧИЕ В ПОЛИЯЗЫЧИИ

«ҮШТҰҒЫРЛЫ ТІЛ САЯСАТЫ»- ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА АПАРАР ЖОЛДЫҢ АЛҒАШҚЫ САТЫСЫ

ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

ӨЗ ТІЛІҢ БІРЛІК ҮШІН, ӨЗГЕ ТІЛ ТІРЛІК ҮШІН

ҮШ ТІЛДІ ҚАТАР МЕҢГЕРУДІҢ ДЕ УАҚЫТЫ КЕЛДІ

ВНЕДРЕНИЕ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ҮШТІЛДІЛІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ҮШ ТІЛДЕ ОҚЫТУ  БҮГІНГІ КҮННІҢ ТАЛАБЫ

ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҮШТІЛДІЛІКТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

КӨПТІЛДІЛІК-ӨМІРДІҢ ШЕКСІЗ МҮМКІНДІКТЕРІН АШАТЫН ЖОЛ

ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ

Introduction and history of Triangle Education in Kazakhstan

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ӘДЕБИ-САЗДЫ КЕШ «ЖҮРЕГІМНІҢ ТҮБІНЕ ТЕРЕҢ БОЙЛА»

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТҰЛҒА. АЗАМАТ. АҚЫН» «ЛИЧНОСТЬ. ГРАЖДАНИН. ПОЭТ»

ҮШ ТІЛДІ МЕҢГЕРУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ

ВНЕДРЕНИЕ ТРЕХ-ЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКОВ ИСТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИДЕИ МОДЕЛИ ТРИЕДИНСТВА ОБРАЗОВАНИЯ